کتابخانه

صدای صلح و عشق

در بخش نخست آشنائی با شخصیت اصلی رمان که یک دختر به اسم مینو صورت می گیرد. او متولد ایران میباشد و به نوعی زادۀ شرایط محیطی جامعۀ خود است." صدای صلح و عشق " تلاش و کوشیدن مینو برای لذت بردن از نورو هیجانهای زندگیست،چرا که تا کنون در تاریکی بسر برده. رمانی ازاواسط قرن 20 تا آغاز قرن 21 طول می کشد. به موازات نابینائی مینو، همراه با آغاز پژوهشهای دیجیتال تا کشفیات مدرن زمان و کمک آن به انسانها در سراسر دنیا آغاز می شود و هنوز هم ادامه دارد. در دوران مدرسه متوجه می شود که نمی تواند درست ببیند. او به یک بیماری ارثی علاج ناپذیر "نابینائی ارثی " که منجر به نابینائی می شود، مبتلاست. که اورا مجبور به جواب دادن به زندگی می کند. نقص عضوهای بی شماری در طول زندگی دارد که همواره او را در زندگی به چالش میکشند. ولی او از تقابل با آنها هراسی ندارد.
ساندرا همواره دوست می داشت که ایران، فرهنگ، و مردمانش را بشناسد. قبل از جنگ ایران و عراق به ایران سفر می کند. تفریح او نقاشی ست. در آبادان با مینو آشنا می شود، روبرو شدن با مینو ساندرا را کم کم تحریک می کند که به مینو کمک کند. مینو در رابطه با واقعیتها، تفاوتش را با انسانهای بینا آشکارا می یابد. او در جستجوی یافتن راههای تازه ای است که هنگام کودکی قبلا حقیقتی ناشناخته بود.او همیشه خود را تحت آزمایش ها و تجزیه تحلیل می گذاشت. زندگیش را بر اساس واقعیتها بنا می نهد. مینو دارای حس بینائی نیست. علاج چشمان مینو با علم سرو کار دارد، بهیچو جه پدیدۀ ساده ای نیست، فوق العاده پیچیده است. مینو نه تنها نابیناست بلکه مشکلات جسمانی بیشتری دارد. دشواریهای روحی او هم کم نیستند. مبارزه با افسردگی، اضطراب، ترس، احساس ناامید ی و...
سال های 2006 در طول بازیهای فوتبال جام جهانی در آلمان مینو و ساندرا برای هم ایمیل میفرستند.
سرانجام مینو باید درمورد چشمایش تصمیم بگیرد. او تسلیم قضا و قدر نمی شود. بیماری ارثی او نباید به عهدۀ طبیعت گذارده شود. در عصر جدید که خیلی از بیماریهای ارثی شناخته شده، برای بهبودی آن اقدام می شود. موضوعات متفاوت احساسی انسان اساس کتاب را تشکیل می دهد. یک رمان واقعی، مدرن و جدید یک مثال قابل توجه از جنبۀ واقعیتها، فاکتها، مشاهدات موثرو تجربیات فرهنگی جامعه ست که سلول اولیه حقیقت را تشکیل می دهد، که تنها مینوست که در زندگی خود این عقب ماندگی راجبران باید بکند. گاهی وجود طنز بامزه خواننده را از فضای دراماتیک داستان خارج ساخته و به لبخند وا می دارد که باعث هیجان بیشتر میشود. این کتاب صلح آمیز و ساده نوشته شده، دارای محتوای ژرفی از نکاتی جالب است.
نویسندۀ کتاب خواننده را به حل یک معما دعوت می کند که در رمان ناپدید شده است.

این کتاب به مینو تقدیم می شود. زیرا همیشه امید و تلاش را از یاد نبرد. همچنین با تشکراز ستاره و شیرین که همیشه همراه او بودند.

نویسندگان:

نئو پایان

نئو پایان در آبادان متولد شده و در سال 1979 جهت تحصیل به آلمان آمد. تحصیلات خود را ...

ادامه