ما را دنبال کنید:
"انگشت اشاره رژیم باید شکسته شود، درمانش فقط دموکراسی است"
(نئو پایان)
صدای صلح و عشق
نویسنده: نئو پایان